Realizacja programu edukacji antytytoniowej "Nie pal przy mnie, proszę" w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie

Dziecko opuszczające przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej ma przed sobą bardzo ważny i trudny etap w życiu. Styl życia dziecka zmienia się. Do tej pory jego zajęcia miały przede wszystkim charakter zabawy, teraz główną formą aktywności staje się nauka. Wiąże się      z tym wiele stresów wynikających z nowych, nieznanych dziecku sytuacji i obowiązków.

 

Dziecko w tym wieku pozostaje wciąż pod dużym wpływem rodziców (opiekunów), ale będąc już uczniem staje się uczestnikiem życia w grupie szkolnych kolegów. Poznaje normy obowiązujące w grupie i zaczyna w niej pełnić określoną rolę. Dziecko spotyka się z uczniami starszymi, których zachowanie może wywoływać zdziwienie, często ciekawi, a nawet imponuje i wywołuje chęć naśladowania. Niestety, oprócz zachowań pozytywnych, dzieci obserwują także takie zachowania starszych kolegów, które są niewłaściwe, jak np. palenie papierosów. Uczniowie klas młodszych jeszcze nie sięgają po pierwszego papierosa, ale mogą utwierdzić się w przekonaniu, że palenie papierosów świadczy o dorosłości oraz pozwala na przynależność do grupy starszych kolegów. Wzmacnia się więc wyraźnie pierwsza faza uzależnienia - przygotowania.

Według danych szacunkowych, co roku około 4 mln polskich dzieci narażonych jest na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego, czyli na palenie bierne. Bierne palenie ułatwia wprowadzenie dziecka w życie, w którym palenie papierosów jest normą.

Istnieje więc duże zapotrzebowanie na program edukacji antytytoniowej dla dzieci należących właśnie do tej grupy wiekowej.

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia, dostosowane do poziomu percepcji dzieci. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, ,gdy inni ludzie palą przy nich papierosy.

     Główne cele programu to:

?                     uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia

?                     kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

?                     uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia

?                     uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem