Sprawdzian w 2014 r.?

 

W 2014 r. sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej odbędzie się 1 kwietnia (wtorek). Uczniowie rozpoczną pracę z zestawem zadań o godz. 9:00 ( wejście do sal  godzina 8.30).. Sprawdzian trwa 60 minut (w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, czas ten może zostać przedłużony o maksymalnie 30 minut). Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Prace szóstoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczniowie otrzymają zaświadczenia w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym.

 

 

Sprawdzian szóstoklasisty uważany jest za dość łatwy. Jeśli uczeń dokładnie przeczyta podane teksty źródłowe, nie powinien mieć problemów z odpowiedzią na pytania zamknięte. Uczniowie tracą jednak punkty na tym, iż spieszą się z podaniem odpowiedzi i nie czytają dokładnie poleceń ani tekstów.

Sprawdzian, który zdają dzieci na zakończenie nauki w szkole podstawowej, jest obowiązkowy. Można go opuścić jedynie z ważnych, usprawiedliwionych powodów. Wtedy szóstoklasista zdaje test w dodatkowym terminie.

Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, podobnie jak uzyskanie pozytywnych ocen na świadectwie z wszystkich przedmiotów. Sprawdzian jest obowiązkowy, ale jego wynik nie ma wpływu na promocję. Można uzyskać 0 punktów i trafić do gimnazjum, jeśli uczeń nie przyjdzie na sprawdzian i nie usprawiedliwi nieobecności, to nie otrzyma promocji. Będzie musiał powtarzać szóstą klasę, choćby nawet miał dobre świadectwo.

 

Po otrzymaniu arkusza zadań, należy przeczytać instrukcję na pierwszej stronie i słuchać wyjaśnień udzielanych przez nauczyciela. Pracę należy zakodować, a kartę odpowiedzi wypełnić. Odpowiedzi należy zakreślać długopisem z czarnym tuszem (ołówkiem można wykonywać rysunki). Szóstoklasiści powinni pisać wyraźnie i starannie. Nie można zadawać nauczycielowi pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

Mocny akcent postawiony jest na samodzielną pracę ucznia. Niedopuszczalne jest ściąganie i rozmawianie z innymi uczniami w czasie trwania egzaminu. Należy pilnować czasu, który pozostał do końca. Należy poinformować nauczyciela, jeśli uczeń skończy pisać przed czasem lub źle się poczuje w trakcie pisania.

 

Poprzez zadania zamieszczone w zestawie sprawdzany będzie poziom opanowania wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych, będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej.

Są to:

I . Czytanie 
II. Pisanie
III.Rozumowanie
IV.Korzystanie z informacji
V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

1 kwietnia ok. godz. 12:00 zestaw zadań zostanie opublikowany na stronach internetowych komisji egzaminacyjnych:Centralnej i okręgowych.

Tegoroczny sprawdzian będzie przeprowadzany według formuły obowiązującej od 2002 r. po raz ostatni. Od 2015 roku będzie obowiązywała nowa formuła sprawdzianu.