Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

im. Kornela Makuszyńskiego

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2014/2015

Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie

podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Dz.U 2007 nr 83 poz 562 z późn. zm) ,
  • statut Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie

1

 

 

I semestr roku szkolnego

 

1 września 2014 r. (poniedziałek)

30 stycznia 2015 r. (piątek)

II semestr roku szkolnego

16 lutego 2015 r. (poniedziałek)

26 czerwca 2015 r. (piątek)

2

Poinformowanie ucznia oraz w sposób pisemny rodziców o przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej

do 19  grudnia 2014 r. w I semestrze

do 20 marca 2015 r. (klasy III LO)    

do 22 maja 2015 r. w II semestrze

3

Poinformowanie ucznia o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej lub rocznej

do 19 stycznia 2015 r. w I  semestrze

do 10 kwietnia 2015 r. w klasach III LO

do 15 czerwca 2014 r. w II semestrze

4

Ustalenie ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania

do 22 stycznia 2015 r. w I semestrze

do 16 kwietnia 2015 r. w klasach III LO

do 18 czerwca 2015 r. w II semestrze

5

Terminy komisji klasyfikacyjnych

23 stycznia 2015 r. (piątek) zespół I. II, III rady pedagogicznej

17 kwietnia 2015 r. (piątek) zespół III rady pedagogicznej

19 czerwca 2015 r. (piątek) zespół I, II, III rady pedagogicznej

6

Plenarne posiedzenia rady pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji

26 stycznia 2015 r. (poniedziałek)

21 kwietnia 2015 r. (wtorek)

22 czerwca 2015 r. (poniedziałek)

7

Egzaminy poprawkowe

Ostatni tydzień sierpnia 2015 r.

8

Próbne egzaminy i sprawdziany

- w klasach szóstych SP,

- w klasach trzecich gimnazjum,

- w klasach trzecich LO

styczeń 2015 r.

grudzień 2014 r.

listopad 2014 r.

9

Zabawy dla uczniów

 

Otrzęsiny połączone z Dniem Chłopaka

- gimnazjum,

- liceum

 

30 września 2014 r.

25 września 2014 r.

Andrzejki:

- klasy I ? III SP,

- klasy I ? VI SP,

- gimnazjum,

- liceum

 

24 listopada 2014 r.

25 listopada 2014 r.

26 listopada 2014 r.

27 listopada 2014 r.

 

Zabawy karnawałowe

- klasy I ? III SP,

- klasy I ? VI SP,

- gimnazjum,

- liceum

 

12 stycznia 2015 r.

13 stycznia 2015 r.

14 stycznia 2015 r.

15 stycznia 2015 r.

10

Studniówka

31 stycznia 2015 r.

11

Dni otwarte dla rodziców

 

 

 

 

 

 

 

Zebrania z rodzicami po I semestrze

2 października 2014 r. (czwartek)

6 listopada 2014 r. (czwartek)

4 grudnia 2014 r. (czwartek)

8 stycznia 2015 r. (czwartek)

5 marca 2015 r. (czwartek)

9 kwietnia 2015 r. (czwartek)

11 czerwca 2015 r. (czwartek)

 

27, 28 stycznia 2015 r.

12

Bale absolwentów

- szkoła podstawowa,

- gimnazjum

 

11 czerwca 2015 r. (czwartek)

10 czerwca 2015 r. (środa)

13

Dni absolwenta:

- liceum,

- szkoła podstawowa,

- gimnazjum

 

24 kwietnia 2015 r.(piątek) godz.1800

25 czerwca 2015 r.(czwartek) godz.1600

25 czerwca 2054 r. (czwartek) godz. 1800

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie

 

1

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

1 września 2014 r.

 

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

2

Zimowa przerwa świąteczna.

22 ? 31 grudnia 2014 r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

3

Ferie zimowe

2-15 lutego 2015 r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

4

Wiosenna przerwa świąteczna

 

2-7 kwietnia  2015 r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

                                                

5

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

 

1 kwietnia 2015 r. (środa)

? część 1- język polski i matematyka - godz. 900

? część 2- język obcy nowożytny- godz. 1145

(Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacjezawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku)

 

6

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

 

21 ? 23 kwietnia 2015 r.

(Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacjezawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku)

 

Część humanistyczna:

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

- z zakresu języka polskiego

21 kwietnia 2015 r.(wtorek)

godzina 900

godzina 1100

 

Część matematyczno ? przyrodnicza

 

- zakresu przedmiotów przyrodniczych

- z zakresu matematyki

22 kwietnia 2015 r. (środa)

 

godzina 900

godzina 1100

 

Język obcy nowożytny

- na poziomie podstawowym

- na poziomie rozszerzonym

23 kwietnia 2015 r. (czwartek)

godzina 900

godzina 1100

7

Zakończenie zajęć w klasach trzecich LO

 

24 kwietnia 2015 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

8

Dodatkowy termin sprawdzianu w szkole podstawowej

1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)

? część 1- język polski i matematyka - godz. 900

? część 2- język obcy nowożytny- godz. 1145

(Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacjezawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku)

9

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

1,2,3 czerwca 2015 r.

(Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacjezawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku)

 

Część humanistyczna:

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

- z zakresu języka polskiego

1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)

godzina 900

godzina 1100

 

Część matematyczno ? przyrodnicza

- zakresu przedmiotów przyrodniczych

- z zakresu matematyki

 

2 czerwca  2015 r. (wtorek)

 

godzina 900

godzina 1100

 

Język obcy nowożytny

- na poziomie podstawowym

- na poziomie rozszerzonym

3 czerwca  2015 r.(środa)

godzina 900

godzina 1100

10

Egzamin maturalny:

 

 

Część pisemna:

4 ? 22 maja 2015 r.

(Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacjezawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku)

 

Język polski

- poziom podstawowy

4 maja 2015 r. (poniedziałek)

godzina 900

 

Matematyka

- poziom podstawowy

5  maja 2015 r. (wtorek)

godzina 900

 

Język angielski

- poziom podstawowy

- poziom rozszerzony

6 maja 2015 r. (środa)

godzina 900

godzina 1400

 

 

 

Język polski poziom rozszerzony

Biologia p. p. i p. r.

7 maja 2015 r. (czwartek)

godzina 900

godzina 1400

 

 

 

Matematyka poziom rozszerzony

Wiedza o społecz.  p.p i p.r.

8 maja 2015 r. (piątek)

godz. 900

godz.1400

 

 

 

Fizyka i astronomia p.p. i p.r.

Filozofia p.p. i p.r.

11 maja 2015 r. (poniedziałek)

godz. 900

godz. 1400

 

 

 

Język niemiecki p.p

Język niemiecki p.r.

12 maja 2015 r. (wtorek)

godz. 900

godz. 1400

 

Geografia

- p.p i p. r.

13 maja 2015 r. (środa)

godzina 900

 

 

 

Język rosyjski p.p.

Język rosyjski p.r.

14 maja 2015 r. (czwartek)

godz. 900

godz. 1400

 

Chemia p.p. i p. r.

 

15 maja 2015 r. (piątek) godz. 900

 

 

 

Język francuski p.p

Język francuski p.r.

18 maja 2015 r. (poniedziałek)

godz. 900

godz.1400

 

 

Informatyka p.p. i p.r.

Historia p. p. i p. r.

19 maja 2015 r. (wtorek)

godz. 900

godz. 1400

 

 

 

Język hiszpański p.p.

Język hiszpański p.r.

20 maja 2015 r.

godz. 900

godz. 1400

 

 

 

Język włoski p.p.

Język włoski p.r.

21 maja 2015 r.

godz. 900

godz. 1400

 

Część ustna

 

Języki obce nowożytne                            

od 4 do 29 maja 2015 r.

 

Język polski                                               

od 11 do 23 maja 2015 r.

 

 

 

11

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

24 kwietnia 2015 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

12

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych

 

26 czerwca 2015 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

13

Ferie letnie.

 

27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

14

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

(podstawa prawna: § 5 ust 2.pkt 1 oraz  pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

We wszystkich typach szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie

5 czerwca 2015 r. ? piątek po Bożym Ciele

23 czerwca 2015 r. (wtorek) - Dzień Sportu Szkolnego

 

2 stycznia 2015 r. - po odpracowaniu w sobotę dn. 18.10.14 (wg planu wtorkowego)

5 stycznia 2015 r. ? po odpracowaniu w sobotę 15.11.14

(wg planu poniedziałkowego)

 

Dodatkowo:

 

 

w Szkole Podstawowej nr 1

1 kwietnia 2015 r. ? sprawdzian (środa)

 

w Gimnazjum nr 1

21 kwietnia 2015 r. ? egz. gimn. cz. humanistyczna (wtorek)

22 kwietnia 2015 r. ? egz. gimn. cz. matematycz.-przyr. (środa)

23 kwietnia 2015 r. ? egz. gimn. cz. j. obcy nowoż. (czwartek)

20 marca 2015 r. ? Prezentacja Projektów Edukac. (piątek)

 

w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym

4 maja 2015 r. ? język polski poziom podstawowy (poniedz.)

5 maja 2015 r. ? matematyka poziom podstawowy (wtorek)

6 maja 2015 r. ? język angielski poziom podstawowy (środa)

kwiecień  2015 r. ? Dzień Otwarty Szkoły

 

Szukaj

Liczba odsłon

Odsłon artykułów:
2328064

Online

Odwiedza nas 97 gości oraz 0 użytkowników.