Ziemia dla człowieka ? człowiek dla Ziemi

Ziemia dla człowieka ? człowiek dla Ziemi

W związku z przyznaniem przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacji na zadanie z dziedziny Edukacji Ekologicznej 2010 dla Gminy Opoczno, rozpoczęła się jego realizacja pod hasłem ?Ziemia dla człowieka ? człowiek dla Ziemi?. Łączna kwota przeznaczona na program wynosi 30.281,00 zł, z czego 25.000,00 zł stanowi dotacja WFOŚiGW w Łodzi, a 5.281,00 zł to udział własny Gminy Opoczno. Poprzez opracowanie własnych zadań w organizację programu edukacji ekologicznej 2010 Gminy Opoczno zaangażowały się Gimnazjum Nr 1 oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego, wchodzące w skład Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie.

Celem głównym projektu jest uświadomienie uczniom zagrożeń ekologicznych wynikających z różnych form działalności człowieka. Szczególne znaczenie ma rozwijanie szacunku i poczucia odpowiedzialności za stan zasobów naturalnych, racjonalne korzystanie z nich oraz dążenie do kontaktu z nieskażonym środowiskiem. Program podzielono na zadania: 1. Zadanie ?Woda to życie? adresowane jest do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie. W zadaniu wezmą udział uczniowie zainteresowani problemami związanymi z ochroną wód w środowisku lokalnym, w Polsce i na świecie. 2. Zadanie ?Energia w środowisku? adresowane jest do uczniów pierwszych klas Gimnazjum Nr 1. Zajęcia kierowane będą do uczniów szczególnie zainteresowanych tematyką ekologiczną związaną z energią odnawialną. Zadanie będzie realizowane w szkole na zajęciach pozalekcyjnych.