Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

im. Kornela Makuszyńskiego

PSO - Przedmiotowe Systemy Oceniania

  ZASADY OGÓLNE 

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:

    1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
    2. Wewnątrzszkolny System Oceniania
    3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, 2008.

Poszczególnym stopniom odpowiadają następujące wymagania edukacyjne:

Wymagania konieczne /K/

na stopień dopuszczający obejmują  treści nauczania  niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, potrzebne w życiu.

Wymagania podstawowe /P/

na stopień  dostateczny obejmują najważniejsze treści  nauczania danego przedmiotu, o niewielkim stopniu złożoności, przystępne dla ucznia o możliwościach mniejszych niż przeciętne. Treści te często powtarzają się w programie nauczania, dają się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i w życiu codziennym, nie przekraczają wymagań zawartych w podstawach programowych. Wymagania dotyczą  głównie prostych, uniwersalnych umiejętności, w mniejszym zakresie wiedzy.

Wymagania rozszerzające/R/

na stopień dobry obejmują treści nauczania  istotne w strukturze przedmiotu, bardziej złożone, przydatne, ale nie niezbędne do opanowania treści  zaliczonych do  wymagań podstawowych - użyteczne w szkolnej  i  w pozaszkolnej działalności, wymagające umiejętności stosowania  wiadomości  w  sytuacjach typowych , według wzorów  znanych z lekcji .

Wymagania dopełniające/D/

na stopień bardzo dobry obejmują  pełny zakres treści  określonych programem nauczania. Są to treści złożone, trudne, przyswojenie których wymaga korzystania  z różnych źródeł. Ich przyswojenie umożliwia rozwiązywanie złożonych problemów i zadań.

Wymagania wykraczające/W/

na stopień celujący obejmują treści znacznie wykraczające poza program nauczania. Uczeń poszerza swoją wiedzę i umiejętności  pracując samodzielnie, rozwija indywidualne zainteresowania. Potrafi  w pełni wykorzystać dodatkową wiedzę. Jest samodzielny i twórczy.

By ocena dawała rzeczywisty obraz osiągnięć ucznia, nauczyciel:

a)      zna jego wyjściowy stan wiedzy i umiejętności,

b)       obserwuje i dokumentuje postępy ucznia,

c)      porównuje  poziom osiągnięć ucznia z jego możliwościami i wymaganiami edukacyjnymi,

d)      ocenia pracę i zaangażowanie ucznia.

 

 

Przedmiot

Przedmiotowy system oceniania

Edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna - klasa 1

edukacja wczesnoszkolna - klasa 2

edukacja wczesnoszkolna - klasa 3 

edukacja wczesnoszkolna - klasa 3

edukacja muzyczna - klasa 2

edukacja muzyczna - klasa 3 

Język polski

klasa 4        klasa 5        klasa 6

Język angielski

klasy 1-3

klasa 1        klasa 2        klasa 3

klasa 4        klasa 5        klasa 6

Historia i społeczeństwo

klasa 4        klasa 5        klasa 6

Przyroda

klasy 4-6

klasa 4        klasa 5        klasa 6

Matematyka

klasa 4        klasa 5        klasa 6

Muzyka

klasa 4        klasa 5        klasa 6

Plastyka

klasa 4-6 

Zajęcia komputerowe

klasy 4-6

Zajęcia techniczne

klasa  4       klasa 5        klasa 6 

Wychowanie fizyczne

klasy 4-6

Religia

klasa 1        klasa 2        klasa 3

klasa 4        klasa 5        klasa 6

Etyka

klasy 4-6