Podstawa programowa - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

 (w roku szkolnym 2013/2014 obowiązuje w kl. IV i V)

 

Cele kształcenia - wymagania ogólne
 
 
 
I.Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
 
II.Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
 
III.Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
 
IV.Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
 
V.Przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
 
 
 
Treści nauczania - wymagania szczegółowe
 
1.Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
 
1)człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania);
2)dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);
3)szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne);
4)praca (popularne zawody);
5)życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego);
6)żywienie (artykuły spożywcze, posiłki);
7)zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie);
8)podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata);
9)kultura (święta, obrzędy);
10)sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy);
11)zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna);
12)świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz).
 
2.Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:
 
1)reaguje na polecenia;
2)rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia;
3)rozumie ogólny sens prostego tekstu;
4)wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym;
5)rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody lub braku zgody, żartowanie);
6)rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole).
 
3.Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne:
 
1)rozumie ogólny sens tekstu;
2)wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście;
3)rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa.
 
4.Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru:
 
1)opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;
2)opowiada o czynnościach życia codziennego;
3)przedstawia swoje upodobania i uczucia.
 
5.Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru:
 
1)opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;
2)opisuje czynności dnia codziennego;
3)przedstawia swoje upodobania i uczucia.
 
6.Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego:
 
1)przedstawia siebie i członków swojej rodziny;
2)podaje swój wiek i miejsce zamieszkania;
3)podaje swoje upodobania;
4)mówi, co posiada i co potrafi robić;
5)prosi o informacje;
6)wyraża swoje emocje;
7)wyraża prośby i podziękowania.
 
7.Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach życia codziennego:
 
1)udziela podstawowych informacji na swój temat;
2)wyraża podziękowania.
 
8.Uczeń przetwarza tekst:
 
1)przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;
2)zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.
 
9.Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów).
 
10.Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych.
11.Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
12.Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty).
13.Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).