Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

im. Kornela Makuszyńskiego

WSO - Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania 

Zasady ogólne

1. Ocenianiu podlegają:

a)               osiągnięcia edukacyjne ucznia;

b)               zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczy-cieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

Czytaj więcej...

PSO - Przedmiotowe Systemy Oceniania

  ZASADY OGÓLNE 

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
  2. Wewnątrzszkolny System Oceniania
  3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, 2008.

  Poszczególnym stopniom odpowiadają następujące wymagania edukacyjne:

  Wymagania konieczne /K/

  na stopień dopuszczający obejmują  treści nauczania  niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, potrzebne w życiu.

  Wymagania podstawowe /P/

  na stopień  dostateczny obejmują najważniejsze treści  nauczania danego przedmiotu, o niewielkim stopniu złożoności, przystępne dla ucznia o możliwościach mniejszych niż przeciętne. Treści te często powtarzają się w programie nauczania, dają się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i w życiu codziennym, nie przekraczają wymagań zawartych w podstawach programowych. Wymagania dotyczą  głównie prostych, uniwersalnych umiejętności, w mniejszym zakresie wiedzy.

  Wymagania rozszerzające/R/

  na stopień dobry obejmują treści nauczania  istotne w strukturze przedmiotu, bardziej złożone, przydatne, ale nie niezbędne do opanowania treści  zaliczonych do  wymagań podstawowych - użyteczne w szkolnej  i  w pozaszkolnej działalności, wymagające umiejętności stosowania  wiadomości  w  sytuacjach typowych , według wzorów  znanych z lekcji .

  Wymagania dopełniające/D/

  na stopień bardzo dobry obejmują  pełny zakres treści  określonych programem nauczania. Są to treści złożone, trudne, przyswojenie których wymaga korzystania  z różnych źródeł. Ich przyswojenie umożliwia rozwiązywanie złożonych problemów i zadań.

  Wymagania wykraczające/W/

  na stopień celujący obejmują treści znacznie wykraczające poza program nauczania. Uczeń poszerza swoją wiedzę i umiejętności  pracując samodzielnie, rozwija indywidualne zainteresowania. Potrafi  w pełni wykorzystać dodatkową wiedzę. Jest samodzielny i twórczy.

  By ocena dawała rzeczywisty obraz osiągnięć ucznia, nauczyciel:

  a)      zna jego wyjściowy stan wiedzy i umiejętności,

  b)       obserwuje i dokumentuje postępy ucznia,

  c)      porównuje  poziom osiągnięć ucznia z jego możliwościami i wymaganiami edukacyjnymi,

  d)      ocenia pracę i zaangażowanie ucznia.

   

   

  Przedmiot

  Przedmiotowy system oceniania

  Edukacja wczesnoszkolna

  edukacja wczesnoszkolna - klasa 1

  edukacja wczesnoszkolna - klasa 2

  edukacja wczesnoszkolna - klasa 3 

  edukacja wczesnoszkolna - klasa 3

  edukacja muzyczna - klasa 2

  edukacja muzyczna - klasa 3 

  Język polski

  klasa 4        klasa 5        klasa 6

  Język angielski

  klasy 1-3

  klasa 1        klasa 2        klasa 3

  klasa 4        klasa 5        klasa 6

  Historia i społeczeństwo

  klasa 4        klasa 5        klasa 6

  Przyroda

  klasy 4-6

  klasa 4        klasa 5        klasa 6

  Matematyka

  klasa 4        klasa 5        klasa 6

  Muzyka

  klasa 4        klasa 5        klasa 6

  Plastyka

  klasa 4-6 

  Zajęcia komputerowe

  klasy 4-6

  Zajęcia techniczne

  klasa  4       klasa 5        klasa 6 

  Wychowanie fizyczne

  klasy 4-6

  Religia

  klasa 1        klasa 2        klasa 3

  klasa 4        klasa 5        klasa 6

  Etyka

  klasy 4-6