WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

W roku szkolnym2014/2015 z dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu ,,Wyprawka szkolna? mogą skorzystać uczniowie:

  •  klas II,III oraz VI szkoły podstawowej, klasy III  LO
  • uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym z powodu wady wzroku, słuchu lub upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim, a także niepełnosprawności ruchowej (w tym afazji), autyzmu (w tym uczniowie z zespołem Aspergera), niepełnosprawności sprzężonych

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie

Wniosek

Warunki uzyskania dofinansowania:

 

    1. dochód na jednego członka rodziny w miesiącu, poprzedzającym złożenie wniosku, nie może przekraczać 539zł netto,
    2.  dochód przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje, np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp.
    3. należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do sekretariatu szkoły w terminie do 1 września 2014 r.

 

Wysokość dofinansowania:

 

a)      do 225zł  dla uczniów klasy II i III szkoły podstawowej

b)      do 325zł  dla uczniów klasy V szkoły podstawowej

c)      do 445zł  dla uczniów klasy II liceum

d)     dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym:                                  

w klasach I-III SP-225zł, IV-VI- 325zł, gimnazjum 350zł, klasa III LO  445zł

 

Wypłata dofinansowania:

 

Wypłata będzie się odbywać na podstawie i do wysokości przedłożonych rachunków za zakup podręczników. Termin -  październik 2014 r., po zatwierdzeniu wniosków

 

Wymagane dokumenty:

 

1.Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto

2.Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku, zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych)

3. Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy

4. Aktualna decyzja o wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych/dodatków  do zasiłków

5. Aktualna decyzja/ zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego

6. Aktualna decyzja/ zaświadczenie o wysokości zaliczki alimentacyjnej

7. Kopia odpisu wyroku sądowego mówiąca o wysokości zasądzonych alimentów oraz przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość otrzymanych alimentów

8. Odcinek renty/emerytury, decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty

9. Oświadczenia rodziców/pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

10. Oświadczenia rodziców/pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

11. Nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni

12. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie ? dot. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

    

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać u p. Beaty Pecyny (pok.Kadry) lub u p. Danuty Wedlechowicz (pok. 205 Pedagog szkolny)