WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

wniosek do pobrania 

W roku szkolnym 2013/2014 z dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu ,,Wyprawka szkolna? mogą skorzystać uczniowie:

  •  klas I-III oraz klasy V szkoły podstawowej
  • klasy II LO
  • uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum posiadający orzeczenie
    o kształceniu specjalnym z powodu wady wzroku, słuchu lub upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim

Warunki uzyskania dofinansowania:

  1. dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 456zł netto,

 a dla ucznia klasy I SP 539zł netto

  1. należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do sekretariatu szkoły                      w terminie do 31 sierpnia 2013r.

 

 

Wysokość dofinansowania:

a)       do 225zł ? dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

b)       do 325zł ? dla uczniów klasy V szkoły podstawowej

c)      do 445zł ? dla uczniów klasy II liceum

d)     dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym:                                  w klasach I-III SP-225zł, IV-VI- 325zł, gimnazjum 350zł, klasa II LO ? 445zł

 

Wypłata dofinansowania:

Wypłata będzie się odbywać na podstawie i do wysokości przedłożonych rachunków
za zakup podręczników. Termin ? październik 2013r., po zatwierdzeniu wniosków

 

Wymagane dokumenty:

1.Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto

2.Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku, zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych)

3. Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy

4. Aktualna decyzja o wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych/dodatków  do zasiłków

5. Aktualna decyzja/ zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego

6. Aktualna decyzja/ zaświadczenie o wysokości zaliczki alimentacyjnej

7. Kopia odpisu wyroku sądowego mówiąca o wysokości zasądzonych alimentów oraz przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość otrzymanych alimentów

8. Odcinek renty/emerytury, decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty

9. Oświadczenia rodziców/pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

10. Oświadczenia rodziców/pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

11. Nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni

12. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie ? dot. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

    

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać
u p.Beaty Pecyny (pok.Kadry) lub u p. Danuty Wedlechowicz (pok.205 Pedagog szkolny).

 wniosek do pobrania - tu można pobrać wniosek

Pedagog szkolny -  Danuta Wedlechowicz