Nabór 2015-2016

Dokumenty do pobrania:

Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_pierwszej_2015_sp

Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_pierwszej_2015_zer

Zgloszenie_ucznia_do_klasy_pierwszej_2015

Zgloszenie_ucznia_do_oddzialu_przedszkolnego_2015

 

Zarządzenie nr 5/2015 r.

z dnia 13 lutego 2015 r.

dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie

w sprawie informacji o terminach rekrutacji i zasadach naboru  

do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

            Na podstawie art.20 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst. Jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) ustala się co następuje:

§ 1

 1. TERMINY
  1. Przyjmowanie zgłoszeń (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wniosków (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

- oddział przedszkolny:

 • od 16 lutego 2015 r do 6 marca 2015 r.

- klasa I

Od 16 lutego 2015 r. do 31 marca 2015 r.

 

§ 2

 1. ZASADA NABORU

 

 1. Do oddziałów przedszkolnych  nabór prowadzony jest wyłącznie do oddziałów pracujących w  systemie 5 godzinnym.
 2. Szkoła nie prowadzi naboru do oddziałów przedszkolnych pracujących w systemie 9 godzinnym.

§ 3

 1. Dzieci urodzone w 2010 roku zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie będą przyjmowane do oddziału przedszkolnego bez postępowania rekrutacyjnego na podstawie zgłoszenia rodziców lub opiekunów prawnych. (załącznik nr 1 )
 2. Dzieci urodzone w 2010 roku zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie, będą przyjmowane do oddziału przedszkolnego na podstawie wniosków w drodze postępowania rekrutacyjnego w ilości równej liczbie wolnych miejsc w planowanych oddziałach, na podstawie kryteriów zawartych w art. 20 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)(załącznik nr 2)
 3. O kolejności przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie decyduje liczba punktów uzyskanych na podstawie kryteriów zawartych w art. 20 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

 • § 4
 1. Dzieci urodzone w II półroczu 2008 r oraz dzieci urodzone w 2009 roku zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie będą przyjmowane do klasy pierwszej bez postępowania rekrutacyjnego na podstawie zgłoszenia rodziców lub opiekunów prawnych. (załącznik nr 3 )
 2. Dzieci urodzone w II półroczu 2008 r oraz dzieci urodzone w 2009 roku zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie, będą przyjmowane do klasy pierwszej na podstawie wniosków w drodze postępowania rekrutacyjnego w ilości równej liczbie wolnych miejsc w planowanych oddziałach, na podstawie kryteriów zawartych w art. 20 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz statucie szkoły.(załącznik nr 4)
 • § 5

 

Dodatkowe kryteria naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej zawarte w statucie szkoły:

 1.  Dziecko, którego jedno z rodziców jest zatrudnione w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie- 100 punktów.
 2. Dziecko, którego starsze rodzeństwo uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie ? 100 punktów.
 3. Dziecko, nad którym opiekę sprawują dziadkowie, mieszkający w obwodzie szkoły ? 50 punktów.
 4. Dziecko zamieszkałe na terenie gminy, którego rodzice są zatrudnieni na terenie gminy Opoczno ? 24 punktów.
 5. Dziecko zamieszkałe na terenie Opoczna ? 24 punktów.

 

 • § 6

 

O kolejności przyjęcia dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie decyduje łączna suma punktów wynikająca z kryteriów zawartych w art. 20 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz statucie szkoły.