Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

im. Kornela Makuszyńskiego

Konkurs fotograficzny ?Nasza piękna okolica"

 

  • Zadaniem dla zespołu konkursowego jest wspólne zastanowienie się, jak zaprezentować najpiękniejsze miejsce w okolicy ramach maksymalnie 10 zdjęć (w przypadku konkursu ?Nasza piękna okolica").
  • Uczestnikiem konkursów może być klasa lub grupa świetlicowa nazywana dalej zespołem konkursowym, złożona z uczniów dowolnej szkoły podstawowej lub miasta uczestniczącego w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013.
  • Konkursy rozpoczynają się 1 września 2013 r. i trwają do 30 listopada 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 Koordynator konkursu w szkole - pedagog Danuta Wedlechowicz.

Regulamin Konkursów ?Nasza piękna okolica" (dla uczniów szkół podstawowych) i ?U nas jest najpiękniej" (dla gimnazjalistów)

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW:

1.1. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań.

1.2. Konkursy rozpoczynają się 1 września 2013 r. i trwają do 30 listopada 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).

1.3. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do 31 grudnia 2013 r.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

2.1. Uczestnikiem konkursów może być klasa lub grupa świetlicowa nazywana dalej zespołem konkursowym, złożona z uczniów dowolnej szkoły podstawowej lub gimnazjum z gminy lub miasta uczestniczącego w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest przesłanie w terminie określonym w ust. 1.2 zestawu 10 zdjęć (w przypadku konkursu ?Nasza piękna okolica") lub nakręcenie i przesłanie maksymalnie trzyminutowego filmu (w przypadku konkursu ?U nas jest najpiękniej"). Film można przesłać nagrany na płytę CD/DVD.

2.3. Uczestnicy konkursów zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursów. Spełnienie warunku uczestnictwa w konkursach, wskazanego w ust. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu konkursów.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich przez zespół konkursowy. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje

odebraniem prawa do nagrody.

 

3. TEMATY KONKURSÓW:

3.1. Tematem konkursów ?Nasza piękna okolica" i ?U nas jest najpiękniej" jest ilustracja tytułu konkursu.

3.2. Interpretacja tematu 3.1.: Celem konkursów jest zachęcenie młodzieży do zaprezentowania najpiękniejszego miejsca w swojej okolicy. Lokalny patriotyzm to rzadka cecha u dzieci i młodzieży, warto go wzbudzać.

 

4. ZASADY KONKURSÓW:

4.1. Zadaniem dla zespołu konkursowego jest wspólne zastanowienie się, jak zaprezentować najpiękniejsze miejsce w okolicy ramach maksymalnie 10 zdjęć (w przypadku konkursu ?Nasza piękna okolica") lub trzyminutowego filmu (w przypadku konkursu ?U nas jest najpiękniej"), a następnie zrealizowanie tego pomysłu i przesłanie zestawu zdjęć lub kopii filmu do biura kampanii.

4.2. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi: muszą realizować temat rozwinięty w punkcie 3.2 oraz liczyć najwyżej 10 zdjęć (w przypadku konkursu ?Nasza piękna okolica") lub nie przekraczać 3 minut (w przypadku konkursu ?U nas jest najpiękniej").

4.3. Zestawy zdjęć (w przypadku konkursu ?Nasza piękna okolica") i filmy (w przypadku konkursu ?U nas jest najpiękniej") należy przesłać na adres: Fundacja Trzeźwy Umysł, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań, w terminie określonym w punkcie 1.2.

4.4. Do każdej pracy konkursowej zespół jest zobowiązany dołączyć następujące informacje:

a) Klasa/nazwa zespołu konkursowego,

b) Tytuł zestawu zdjęć (w przypadku konkursu ?Nasza piękna okolica") lub filmu (w przypadku konkursu ?U nas jest najpiękniej")

c) nazwa i adres szkoły,

d) nazwa gminy, w której mieści się szkoła,

e) imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,

4.5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez zespół konkursowy zgody na prezentowanie pracy na stronach internetowych należących do Organizatora oraz w publikacjach przez niego wydawanych.

4.6. Konkursy są moderowane przez Organizatora. Moderacja polega na prawie Organizatora do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym zespołu konkursowego, pracy, która:

a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,

b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,

c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),

d) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie konkursów.

4.7. Zespołom konkursowym przysługuje prawo wycofania nadesłanej na konkurs pracy w terminie do 15 grudnia 2013 roku włącznie.

 

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW I NAGRODY:

5.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora. 5.2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

a) spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu, określonym w ust. 3.1 i rozwiniętym w ust. 3.2.

b) pomysłowość,

c) zaangażowanie w projekt,

d) sposób realizacji zdjęć lub filmu,

e) wiek członków zespołu konkursowego.

5.3. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w ust. 5.2, przyzna po 5 nagród głównych w każdej kategorii wiekowej.

5.4. Nagrodami ufundowanymi przez Organizatora są

a) aparaty fotograficzne (w przypadku konkursu ?Nasza piękna okolica"),

b) kamery cyfrowe (w przypadku konkursu ?U nas jest najpiękniej").

5.5. Zwycięzcy konkursów nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5.6. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie.

5.7. Organizator ma prawo zmienić ilość przyznawanych nagród.

 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

6.1. Lista laureatów konkursów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl do 31 grudnia 2013.

6.2. Niezależnie od powyższego laureaci nagród głównych konkursów zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i listownie.

6.3. Urzędnicy odpowiedzialni za przeprowadzenie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w gminie lub mieście laureatów nagród głównych również zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i listownie.

6.4. Nagroda przepada w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie: do 30 stycznia 2013 roku.

6.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych może być podstawą odmowy wydania zespołowi nagrody w przypadku wygranej.

6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zespołu nagrodzonego w konkursie.

6.7. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy konkursów wyrażają zgodę na opublikowanie danych zespołu w informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursów.

6.8. Wysyłając zgłoszenie do konkursów zespoły wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów konkursów oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

6.9. Organizator nie odsyła prac konkursowych.

 

7. PRAWA AUTORSKIE:

7.1. Członkowie zespołów konkursowych poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadczają, że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej pracy.

7.2. Członkowie zespołów konkursowych upoważniają nieodpłatnie Organizatora do korzystania z pracy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie, w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

a) utrwalanie i zwielokrotnienie pracy dowolną techniką,

b) wprowadzenie pracy do pamięci komputera,

c) nagrywanie pracy na dowolnego rodzaju nośniki danych (np. płyty CD, DVD),

d) publikację pracy w internecie,

e) rozpowszechnianie dowolnej liczby kopii pracy w środkach masowego przekazu,

f) wykorzystanie pracy do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;

g) inne przypadki rozpowszechniania pracy, w tym jej wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie,

h) dokonywanie opracowań pracy, w tym obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji.

7.3. Członkowie zespołu wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa prac rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.4. Ponadto członkowie zespołów zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac.

 

8. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:

8.1. W przypadku zastrzeżeń zespołów konkursowych co do zgodności przebiegu konkursów z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników konkursów. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 4.3 powyżej z dopiskiem ?Konkurs ZTU - Reklamacja". Reklamacje nadesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.

8.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

9.1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Organizatora, to jest w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 45a oraz na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl.

9.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

9.3. Złamanie ustaleń regulaminu konkursów przez członków zespołu będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w konkursach.

9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.5. Nadesłane na konkursy dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z konkursami oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Uczestnikom konkursów przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Szukaj

Liczba odsłon

Odsłon artykułów:
2355346

Online

Odwiedza nas 83 gości oraz 0 użytkowników.