Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

im. Kornela Makuszyńskiego

Regulamin Samorzadu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 

 

Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 1.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

Art. 3.

           1. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
           2. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU.

Art. 4.

Główne zadania Samorządu to:

           1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
           2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
           3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.
           4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.
           5. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

Art. 5.

Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

           1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
           2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
           3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
           4. prawo redagowania gazetki szkolnej;
           5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;

  

    więcej     

 

 

Szukaj

Liczba odsłon

Odsłon artykułów:
2357305

Online

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.