Procedura uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników

Procedura uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników

w ramach rządowego programu ,,Wyprawka szkolna 2015? 

1.      Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana  na wniosek rodziców ucznia (opiekunów prawnych, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

2.      Wniosek  składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Termin składania wniosku: do końca sierpnia 2015r., w szczególnych przypadkach ? początek września 2015r. Do wniosku dołącza się dokumenty  informujące o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub zaświadczenie
 o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub - w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego do wniosku  - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów dołącza się uzasadnienie.

3.      Dofinansowanie podręczników szkolnych dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczną naukę w klasach III. szkoły podstawowej, a także uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających
 do wszystkich typów szkół.

4.      O dofinansowanie mogą ubiegać się rodzice (prawni opiekunowie):

- uczniów wyżej wymienionych klas,  pochodzący z rodzin, gdzie dochód na osobę
 w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł netto;

- uczniów pochodzący z rodzin, w których dochód przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje, np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (limit - 5 wyprawek)

- uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na wady wzroku i słuchu; upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym
 i znacznym; niepełnosprawność ruchową, w tym uczniów z afazją oraz uczniów z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) , a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

5.      Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom (opiekunom prawnym) dofinansowanie

6.      Wnioski o przyznanie dofinansowania można pobrać w sekretariacie szkoły

7.      Szczegółowych informacji udzielają pp Beata Pecyna (pokój Kadry) i Danuta Wedlechowicz (pedagog szkolny pok.205)

 

 wniosek do pobrania